background image

Summary of Contents for 1025213

Page 1: ......

Page 2: ......

Page 3: ...headset2 Wireless User Manual ...

Page 4: ......

Page 5: ... evolved gaming gear co developed tested and approved by eSport legend HeatoN Serious performance with a sophisticated style that fits a new home of victory without compromise ZON Home of Victory Welcome Home ...

Page 6: ......

Page 7: ...nity to be there from the start helping bring a new standard in gaming gear design and performance to the world And most importantly bringing it to people like himself gamers who need to balance their passion for gaming with the realities of everyday life The clean stylish looks of ZON gaming gear were everything he wanted for himself and his home life But to get his seal of approval HeatoN Select...

Page 8: ...E N G L I S H S V E N S K A N O R S K ...

Page 9: ...1 13 25 ...

Page 10: ...our local regulations concerning chemical wastes 4 The unit may get hot during use this is normal 5 The lifetime of the rechargeable battery is about 300 cycles Disconnect it from charging as soon as it is fully charged to avoid overcharging Overcharging will decrease the battery lifetime and may cause the battery to swell more quickly 6 Charge the battery every 3rd month if you do not use the pro...

Page 11: ...lf generating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish How to avoid this Do not apply excessive force on the product do not hit or drop the product Do not charge the product if it is very warm to avoid charging a warm battery Do not cover the product Always inspect the product and stop using it if leakage strange odors color changes deformation or any unusual occurr...

Page 12: ...nly be performed by qualified personnel Improper repairs may place the user at serious risk This product is not a toy Never leave the equipment within reach of children and do not allow children to play with it Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur ...

Page 13: ...USB port on the computer s motherboard To minimize the risk of interference a clear line of sight between the receiver and the product is a must If necessary use a USB A extension cable to be able to place the receiver on the desk If you are using more than one USB receiver make sure they are not located too close to each other as they might interfere each other s signals In this case a USB A exte...

Page 14: ...I S H 5 Product overview Microphone On Off Increase Decrease Volume Power Button Aux In Port Working Mode Indicator LED Indicator Button 2 4G Bluetooth Switch Charging Port Charging Indicator 5 6 7 8 9 1 2 3 4 ...

Page 15: ...E N G L I S H 6 Removable Microphone LED Indicator 11 10 1 6 7 8 9 10 11 5 2 3 4 ...

Page 16: ...lowly flash in red Once fully charged the indicator light steadily in white 1 Single press the LED indicator button to change the indicator color 2 Double press the LED indicator button to change to single color breathing mode 3 Triple press the LED indicator button to change to 5 colors breathing mode 4 Long press the LED indicator control button for 3 seconds to turn on off the LED indicator ...

Page 17: ...and the working mode indicator will flash in blue when starting to pair 2 Select headset2 from the list of discovered Bluetooth units and enter password 0000 if needed 3 When pairing is successful the working mode indicator will light steadily in blue 4 The headset will automatically pair to the previously paired unit when turned on again ...

Page 18: ...te when starting to connect 3 When connected the USB transmitter light is solid blue The working mode indicator stays white 1 Connect the 3 5 mm cable to the AUX In port it will automatically change to wired mode even though it is in other mode 2 In wired mode the light turns off The control buttons on the headset will not have any function The volume and microphone can be controlled by the cable ...

Page 19: ...E N G L I S H 10 ...

Page 20: ... 20kHz Impedance 32Ω Sensitivity 98dB 3dB Cable length 125 cm Connectivity Battery type Battery life Battery charging time About 6 hours Specifications Headset 2 4G Bluetooth Wired Up to 24 hours of gaming Li ion polymer rechargeable battery 3 7V 1500mAh ...

Page 21: ...type Omni directional Frequency response 100Hz 10kHz Sensitivity 58dB 3dB Product size 196 x 167 x 98 mm Product weight 325 g Specifications Microphone Platform compatibility PC PS4 PS5 2 4G Windows XP Vista Win7 Win8 Win10 Win11 ...

Page 22: ...het med lokala bestämmelser om kemiskt avfall 4 Enheten kan bli varm under användning detta är normalt 5 Det uppladdningsbara batteriets livslängd är cirka 300 cykler Koppla bort det från laddning så snart det är fulladdat för att undvika överladdning Överladdning förkortar batteriets livslängd och kan få batteriet att svälla snabbare 6 Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer att anv...

Page 23: ...ande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka Hur man undviker detta Använd inte överdriven kraft på produkten slå eller tappa inte produkten Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri Täck inte över produkten Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage konstiga lukter färgförändringar deformation eller ovanliga händels...

Page 24: ...r endast utföras av kvalificerad personal Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker Produkten är inte en leksak Lämna aldrig utrustningen inom räckhåll för barn och låt inte barn leka med den Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå ...

Page 25: ...en i datorns moderkort För att minska risken för störningar är det viktigt att USB mottagaren har fri sikt till produkten Om nödvändigt kan du använda en förlängningskabel USB A för att kunna placera mottagaren på skrivbordet Om du använder mer än en USB mottagare bör du undvika att placera dem för nära varandra då de kan störa varandras signaler Om nödvändigt kan du använda förlängningskablar USB...

Page 26: ... S V E N S K A Produktöversikt Mikrofon på av Öka minska volymen Strömknapp Aux In port Indikator för arbetsläge LED indikatorknapp 2 4G Bluetooth knapp Laddningsport Laddningsindikator 5 6 7 8 9 1 2 3 4 ...

Page 27: ...18 S V E N S K A Avtagbar mikrofon LED indikator 11 10 1 6 7 8 9 10 11 5 2 3 4 ...

Page 28: ...i rött När den är fulladdad lyser indikatorn med konstant ljus i vitt 1 Tryck en gång på LED indikatorknappen för att ändra indikatorns färg 2 Dubbeltryck på LED indikatorknappen för att ändra till enfärgat pulserande ljus 3 Tryck tre gånger på LED indikatorknappen för att ändra till pulserande ljus i fem färger 4 Håll in LED indikatorknappen i 3 sekunder för att slå på av LED indikatorn ...

Page 29: ... och arbetslägesindikatorn blinkar blått när parkopplingen påbörjas 2 Välj headset2 från listan över upptäckta Bluetooth enheter och ange lösenord 0000 om det behövs 3 När parkopplingen är lyckad lyser arbetslägesindikatorn med fast blått ljus 4 Headsetet kopplas automatiskt ihop med den tidigare parkopplade enheten när det slås på igen ...

Page 30: ...blinkar vitt när du börjar ansluta 3 När den är ansluten lyser USB sändarlampan fast blått Arbetslägesindikatorn förblir vit 1 Anslut 3 5 mm kabeln till AUX In porten den ändras automatiskt till trådbundet läge även om den är i annat läge 2 I trådbundet läge släcks lampan Kontrollknapparna på headsetet kommer inte att ha någon funktion Volymen och mikrofonen kan styras av kabelkontrollen istället ...

Page 31: ...22 S V E N S K A ...

Page 32: ...ning 20Hz 20kHz Impedans 32Ω Känslighet 98dB 3dB Kabellängd 125 cm Anslutning Batterityp Batteritid Laddningstid Cirka 6 timmar Specifikationer Headset 2 4G Bluetooth Trådbunden Upp till 24 timmars spelande Li ion polymer uppladdningsbart batteri 3 7V 500mAh ...

Page 33: ...krofon Rundstrålande Frekvensåtergivning 100Hz 10kHz Känslighet 58dB 3dB Produktstorlek 196 x 167 x 98 mm Produktvikt 325 g Specifikationer Mikrofon Plattformskompatibilitet PC PS4 PS5 2 4G Windows XP Vista Win7 Win8 Win10 Win11 ...

Page 34: ...svar med lokale forskrifter for kjemisk avfall 4 Enheten vil bli varm under bruk dette er normalt 5 Levetiden til det oppladbare batteriet er omtrent 300 sykluser Koble den fra lading så snart den er fulladet for å unngå overlading Overlading vil redusere batteriets levetid og kan føre til at batteriet sveller raskere 6 Lad batteriet hver 3 måned hvis du ikke bruker produktet over lengre tid Dette...

Page 35: ...erende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke Slik unngår du dette Ikke bruk overdreven kraft på produktet ikke treff eller slipp produktet Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt for å unngå å lade et varmt batteri Ikke dekk til produktet Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje merkelige lukter fargeendringer deformasjoner eller uvanlig...

Page 36: ...kun utføres av kvalifisert personell Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare Dette produktet er ikke et leketøy La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret ...

Page 37: ... kobles til en USB port i datamaskinens hovedkort For å minske sjansen for forstyrrelser er det viktig at USB mottakeren har fri sikt til headsettet Om nødvendig kan du bruke en forlengningskabel med USB A for å kunne plassere mottakeren på skrivebordet Hvis du bruker mer enn én mottaker bør du unngå å plassere dem for nærme hverandre da de kan forstyrre hverandres signaler Om nødvendig kan du bru...

Page 38: ...29 N O R S K Produktoversikt Mikrofon på av Øk reduser volum På knapp Aux i havn Arbeidsmodusindikator LED indikatorknapp 2 4G Bluetooth svitsj Ladeport Ladeindikator 5 6 7 8 9 1 2 3 4 ...

Page 39: ...30 N O R S K Avtakbar mikrofon LED indikator 11 10 1 6 7 8 9 10 11 5 2 3 4 ...

Page 40: ...blinke rødt Når den er fulladet lyser indikatoren konstant i hvitt 1 Enkelttrykk på LED indikatorknappen for å endre indikatorfargen 2 Dobbelttrykk på LED indikatorknappen for å bytte til enfarget pustemodus 3 Trippeltrykk på LED indikatorknappen for å endre til 5 fargers pustemodus 4 Trykk lenge på LED indikatorkontrollknappen i 3 sekunder for å slå på av LED indikatoren ...

Page 41: ...eidsmodusindikatoren vil blinke i blått når paringen begynner 2 Velg headset2 fra listen over oppdagede Bluetooth enheter og skriv inn passord 0000 om nødvendig 3 Når sammenkoblingen er vellykket vil arbeidsmodusindikatoren lyse konstant i blått 4 Headsettet vil automatisk pares til den tidligere sammenkoblede enheten når den slås på igjen ...

Page 42: ...ke hvitt når du begynner å koble til 3 Når den er tilkoblet lyser USB senderlyset konstant blått Arbeidsmodusindikatoren forblir hvit 1 Koble 3 5 mm kabelen til AUX In porten den vil automatisk skifte til kablet modus selv om den er i annen modus 2 I kablet modus slås lyset av Kontrollknappene på headsettet vil ikke ha noen funksjon Volumet og mikrofonen kan styres av kabelkontrolleren i stedet ...

Page 43: ...34 N O R S K ...

Page 44: ...z 20kHz Impedans 32Ω Følsomhet 98dB 3dB Kabel lengde 125 cm Tilkobling Batteritype Batterilevetid Batteriladetid Ca 6 timer Spesifikasjoner Hodesett 2 4G Bluetooth Kablet Opptil 24 timer med spilling Li ion polymer oppladbart batteri 3 7V 1500mAh ...

Page 45: ...e Omni directional Frekvensrespons 100Hz 10kHz Sensitivitet 58dB 3dB Produktstørrelse 196 x 167 x 98 mm Produktvekt 325 g Spesifikasjoner Mikrofon Plattform kompatibilitet PC PS4 PS5 2 4G Windows XP Vista Win7 Win8 Win10 Win11 ...

Page 46: ......

Page 47: ......

Page 48: ...www zon gg NetOnNet AB Företagsgatan 69 504 64 Borås Sweden V2 ...

Reviews: