background image

ข้อควรระวังเพื�อความปลอดภัย .................................................. 2

 

ข้อควรปฏิบัติ ......................................................................... 3

ชื�อแต่ละชิ�นส่วนและวิธีใช ้งาน .................................................... 4

 

เกี�ยวกับตัวหม้อ ...................................................................... 5

เคล็ดลับการหุงข้าวให้อร่อย ...................................................... 6
วิธีปรับเวลา ................................................................................. 7
การแจ้งเตือนและวิธีการเปลี�ยนการแจ้งเตือน ........................... 7
หุงข้าว

 

วิธีหุงข้าวโดยพื�นฐาน ............................................................ 8

  

เวลาที�ใช ้ในการหุง

 ................................................................ 9

 

เคล็ดลับการหุงข้าวหลากหลายชนิด ................................. 10

อุ่น

 

อุ่นปกติ/อุ่นต่อเนื�อง ............................................................ 11

อุ่นซํ�า

 

อุ่นซํ�าให้ข้าวอุ่น ................................................................... 13

ตั�งเวลาหุงข้าว

 

หุงข้าวโดยตั�งเวลาล่วงหน้า ................................................. 14

วิธีใช ้ฟังก ์ชันตุ๋น ....................................................................... 15
วิธีใช ้ฟังก ์ชันนึ�ง ........................................................................ 16
ตําราอาหาร

 

ข้าวมันไก่ ............................................................................. 18

 

ข้าวต้มปลากะพง.................................................................. 18

 

แกงมัสมั�นไก่......................................................................... 19

 

ข้าวยําไรซ ์เบอร ์รี�.................................................................. 19

การทําความสะอาดและการดูแลรักษา .................................... 20
การเปลี�ยน/ซื�อชิ�นส่วน ............................................................ 22
การแก ้ไขเมื�อเกิดการชํารุด ..................................................... 23
รหัสข้อผิดพลาดและความหมาย ............................................. 26
เมื�อเกิดกรณีเช่นนี� ................................................................... 26
ข้อมูลจําเพาะ ........................................................................... 27
การรับประกัน .................................................................... ปกหลัง

หม้อหุงข้าวไมโครคอมพิวเตอร ์
คู่มือใช้งาน

 ขอบพระคุณที�เลือกซื�อผลิตภัณฑ ์ของเรา

 โปรดอ่านคู่มือใช ้งานอย่างละเอียดเพื�อให้สามารถใช ้งาน

ได้อย่างถูกวิธี
หลังจากอ่านแล้ว โปรดเก็บคู่มือนี�ไว้ใช ้อ้างอิงในอนาคต

IMPORTANT SAFEGUARDS

................................ 28

 

IMPORTANT

.................................................... 29

PARTS NAMES AND FUNCTIONS

....................... 30

 

ABOUT THE INNER COOKING PAN

................ 31

TIPS FOR DELICIOUS RICE

............................... 32

HOW TO SET THE CLOCK

.................................. 33

SOUND SIGNALS AND HOW TO CHANGE THEM

...... 33

COOKING RICE:

 

BASIC COOKING STEPS

................................. 34

  

ESTIMATED COOKING TIME

............................. 35

 

TIPS TO COOKING VARIOUS RICE MENUS

.... 36

KEEPING RICE WARM:

 

REGULAR KEEP WARM AND EXTENDED KEEP WARM

... 37

REHEATING RICE

............................................... 39

USING THE TIMER TO COOK RICE:

 

USING THE TIMER

.......................................... 40

HOW TO USE THE SLOW COOK SETTING

......... 41

HOW TO USE THE STEAM FUNCTION

............... 42

RECIPES:

 

KAO MAN KAI

.................................................. 44

 

KAOTOM PHRA KAPONG (PORRIDGE WITH FISH)

.... 44

 

MASSAMAN CURRY WITH CHICKEN

............. 45

 

KAO YUM RICE BERRY

.................................. 45

CLEANING AND MAINTENANCE

........................ 46

REPLACEMENT PARTS

...................................... 48

TROUBLESHOOTING GUIDE

.............................. 49

ERROR DISPLAYS AND THEIR MEANINGS

........ 52

IF THE FOLLOWING OCCUR

.............................. 52

SPECIFICATIONS

................................................ 53

WARRANTY

........................................................ 55

Thank you for purchasing this product.

Always follow basic safety precautions when using 
electrical appliances. 

  Read all instructions carefully. 
  Please keep these operating instructions at hand 

for easy reference.

สารบัญ

 / INDEX

OPERATING INSTRUCTIONS

MICOM RICE COOKER & WARMER

NL-GAQ10T / NL-GAQ18T

ZOJIRUSHI CORPORATION

THA

การร ับประกัน

การร ับประกัน

 

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั�งแต่วันที�ซื�อผลิตภัณฑ ์ (ไม่รวมถึงชิ�นส่วนสิ�นเปลือง)

• หากต้องการซ่อมผลิตภัณฑ ์ที�ยังอยู่ในระยะเวลารับประกันโดยไม่เสียค่าใช ้จ่าย จําเป็นต้องแสดงใบรับประกันตัวจริง และใบเสร็จรับเงิน

อย่างเป็นทางการ (หากเอกสารอย่างใดอย่างหนึ�งไม่ครบ จะถือว่าผลิตภัณฑ ์นี�ไม่ได้การรับประกัน และจะมีค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซม) 
โปรดตรวจดูว่าข้อมูลในเอกสารกรอกอย่างถูกต้องเมื�อท่านซื�อผลิตภัณฑ ์

• ใบรับประกันนี�ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ ดังนั�น โปรดเก็บรักษาในที�ที�ปลอดภัยเพื�อป้องกันการสูญหาย
• การรับประกันผลิตภัณฑ ์นี�เป็นไปตามรายละเอียดที�ระบุในเอกสารรับประกันนี�
• ผลิตภัณฑ ์จะได้รับการซ่อมแซมที�ศูนย ์บริการที�บริษัทโซจิรูชิกําหนด บริษัทโซจิรูชิจะไม่ออกค่าใช ้จ่ายสําหรับค่าส่งในกรณีที�ส่ง

ผลิตภัณฑ ์ไปยังศูนย ์ หรือค่าเดินทางในกรณีที�ลูกค้านําผลิตภัณฑ ์ไปส่งที�ศูนย ์บริการ

• การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดอื�นๆที�ไม่ได้ระบุอยู่ในใบประกัน รวมไปถึงข้อรับประกันโดยปริยายซึ�งเกี�ยวข้องกับการใช ้

ผลิตภัณฑ ์เพื�อเชิงพาณิชย ์หรือจุดประสงค ์อื�น โดยบริษัทโซจิรูชิจะไม่รับผิดชอบกรณีที�เกิดความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหาย
สืบเนื�อง ความเสียหายพิเศษหรือการสูญเสียผลประโยชน์ของลูกค้า

• ผลิตภัณฑ ์จะได้รับการซ่อมแซมอย่างเร็วที�สุด แต่อาจมีกรณีที�ใช ้ระยะเวลายาวนานในการซ่อมแซมเนื�องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชิ�นส่วน

ที�จําเป็นต้องใช ้ในการซ่อมแซมขาดสต็อก และต้องนําส่งชิ�นส่วนนั�นจากโรงงานต่างประเทศ โดยบริษัทโซจิรูชิและศูนย ์บริการจะไม่
รับผิดชอบการให้บริการซ่อมแซมในกรณีที�ไม่สามารถซ่อมแซมได้อันเนื�องมาจากสถานการณ์ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
เช่น การไม่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าชิ�นส่วนที�จําเป็นต้องใช ้ในการซ่อมแซม

• แม้จะอยู่ในระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ ์ก็ตาม บริษัทโซจิรูชิอาจปฏิเสธการซ่อมแซมเนื�องจากสิ�นสุดระยะเวลาการเก็บชิ�นส่วนที�ใช ้ใน

การซ่อมแซมไว้ในสต็อกหลังจากการเลิกผลิตตัวผลิตภัณฑ ์ตามการกําหนดของบริษัทโซจิรูชิ

• การรับประกันนี�มีผลในประเทศไทยเท่านั�น

เงื�อนไขการร ับประกัน

การซ่อมแซมอาจมีค่าใช ้จ่ายแม้จะอยู่ในระยะเวลารับประกัน ในกรณีต่อไปนี�
• การทํางานผิดปกติและการชํารุดที�เกิดจากการใช ้งานหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ ์ที�ไม่ถูกต้องตามคู่มือใช ้งาน
• การทํางานผิดปกติและการชํารุดที�เกิดจากการใช ้งานที�ไม่ถูกต้อง การดัดแปลง หรือซ่อมแซมโดยผู้ที�ไม่ได้รับอนุญาต
• การทํางานผิดปกติและการชํารุดที�เกิดจากการขนส่ง เคลื�อนย้าย หรือตกหล่นหลังการซื�อผลิตภัณฑ ์
• การทํางานผิดปกติและการชํารุดที�เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ แผ่นดินไหว นํ�าท่วม ฟ้าผ่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื�น ๆ มลพิษ 

แมลง ก๊าซ แรงดันไฟฟ้าที�ผิดปกติ และการใช ้งานแหล่งจ่ายไฟ (แรงดันไฟฟ้าและความถี�) นอกจากที�กําหนด

• การทํางานผิดปกติและการชํารุดที�เกิดจากการใช ้งานนอกเหนือจากครัวเรือน
• การทํางานผิดปกติและการชํารุดที�เกิดจากการติดตั�งผลิตภัณฑ ์นี�ในพาหนะ เช่น รถ หรือเรือ
• การไม่แสดงใบรับประกันตัวจริง และใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการพร ้อมกัน หรือมีการระบุข้อมูลที�ไม่ถูกต้องในเอกสารดังกล่าว
• การเปลี�ยนชิ�นส่วนสิ�นเปลือง หรือชิ�นส่วนที�ใกล้เคียง
• กรณีที�ซ่อมแซมที�อื�นที�ไม่ใช่ศูนย ์บริการที�บริษัทโซจิรูชิกําหนด

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าบริษัทโซจิรูชิอาจใช ้ข้อมูลส่วนบุคคลที�ได้รับจากลูกค้าในกิจกรรมบริการหลังการขายสําหรับผลิตภัณฑ ์โซจิรูชิ

บริษัท โซจิรูชิ เอสอี เอเชีย คอร ์ปอเรชั�น จํากัด

เลขที� 1828 อาคารสหยูเนี�ยน ชั�น 4 ถนนสุขุมวิท 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-741-4818 

แฟ็กซ ์ 02-741-4819

ศูนย ์บริการแสงทองอีเล็คโทรนิคส ์

3131/6-8 ถนนสุขุมวิท 101/2 เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 ประเทศไทย
โทรศัพท ์: 0-2393-5050

กรณีที�ใช ้งานผลิตภัณฑ ์อย่างถูกต้องตามคําเตือนที�ระบุในคู่มือใช ้งานและบนตัวผลิตภัณฑ ์ แต่เกิดการทํางาน
ผิดปกติและยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทจะซ่อมผลิตภัณฑ ์โดยไม่คิดค่าใช ้จ่ายตามรายละเอียด
ด้านล่างนี�

NL-GAQ-T

Summary of Contents for NL-GAQ10T

Page 1: ...NG 41 HOW TO USE THE STEAM FUNCTION 42 RECIPES KAO MAN KAI 44 KAOTOM PHRA KAPONG PORRIDGE WITH FISH 44 MASSAMAN CURRY WITH CHICKEN 45 KAO YUM RICE BERRY 45 CLEANING AND MAINTENANCE 46 REPLACEMENT PART...

Page 2: ...2 3 220V 10A IH IH 15 1 0 L 20 1 8 L BNB...

Page 3: ...5 4 22 20 22 180 2 2 2 15 8 11 14 7 14 15 16 12...

Page 4: ...6 7 12 1 2 1 3 3 2 3 15 01 14 56 1 1 3 Amaryllis 3 1 Twinkle Twinkle Little Star Twinkle Twinkle Little Star Amaryllis 5 24 pH9 6 2 3 10 2 30 15 1 2 4 2 10 10 1 35 C 6 1 8 8 4 10 3 8 4 2...

Page 5: ...8 9 1 HRS 20 22 1 7 8 3 5 6 2 6 10 1 2 7 4 180 220V 20 C 18 C 53 60 34 44 46 55 49 57 61 67 54 61 83 105 76 98 65 86 1 0 L 44 59 34 50 41 56 44 59 56 70 54 64 85 107 78 101 68 93 1 8 L 13 1 30 60 11...

Page 6: ...5 1 8 L 2 10 1 0 L 1 4 1 8 L 2 8 1 0 L 1 4 1 8 L 2 6 12 4 8 1 2 1 0 L 1 5 5 1 8 L 2 10 1 0 L 1 5 5 1 8 L 2 10 30 50 1 0 L 0 5 1 1 8 L 0 5 1 5 1 0 L 1 5 5 1 8 L 2 10 23 1 0 L 1 4 1 8 L 2 8 1 0 L 1 4 1...

Page 7: ...12 13 21 26 1 1 160 1 3 2 3 1 0 L 6 1 8 L 0 HRS 0 HRS 7 9 7 9...

Page 8: ...0 L 1 0 L 1 8 L 1 8 L SLOW COOK 1 4 30 20 30 30 1 8 L 1 0 L 2 3 4 5 6 1 4 10 10 1 2 1 6 00 2 18 00 7 8 1 4 1 2 9 7 1 55 13 1 50 13 1 40 13 2 13 1 55 13 1 45 13 1 10 13 1 10 13 1 10 13 1 15 13 1 10 13...

Page 9: ...3 4 5 6 1 1 0 L 540 3 1 8 L 720 4 1 0 L 1 8 L 40 1 60 30 20 200 1 200 1 2 100 250 1 4 450 3 300 1 200 1 300 1 150 150 15 150 200 200 20 15 15 20 40 35 30 30 25 20 20 15 20 2 20 21 1 1 0 L 2 3 1 8 L 30...

Page 10: ...18 19 3 4 A 3 840 1500 1 2 10 1 3 18 2 2 3 4 200 1 A 10 1 1 2 1 1 180 1 15 1 5 1 A A 10 2 1 3 4 3 2 2 5 6 7 2 1 2 1 3 A 1 4 5 6 7 2 5 6 1 2 A 1 3 4 1 1 2 2 3 4 5 A 5 2 A 10 10 10 3 2 2 3 1 2 3 150 1 2...

Page 11: ...20 21 5 1 1 0 L 2 1 8 L 1 2 3 4 5 320 UNLOCK 21...

Page 12: ...22 23 2 1 2 1 2 1 10 9 E01 E02 26 13 C137 GR C138 GR B564 6B B565 6B SHAKN 6B 618112 00 615784 00 BU214036L 00 BU214037L 00 1 0 L 1 0 L 1 0 L 1 8 L 1 8 L 1 8 L...

Page 13: ...24 25 12 11 26 11 12 12 20 6 21 11 26 12 12 11 24 24 7 00 7 15 15 10 21 16 17 20...

Page 14: ...6 20 C 1 30 9 7 15 1 2 4 3 3 4 8 3 3 0 1 2 3 1 2 3 1 0 18 1 0 0 18 1 0 0 18 1 0 0 18 1 0 0 18 0 72 0 09 0 18 0 18 0 72 0 18 0 72 0 18 0 72 0 36 1 8 0 36 1 8 0 36 1 8 0 36 1 8 0 36 1 08 0 09 0 27 0 36...

Page 15: ...ng period of time This appliance must not be used in the following areas Farm houses By clients in hotels motels and other residential type environments Bed and breakfast type environments Do not touc...

Page 16: ...ion but this does not affect the cooking results The outer surface touches important sensitive sensors Be careful not to allow it to get dirty or damaged Note that firmly pushing the bottom surface of...

Page 17: ...rice from becoming dry or wet developing an odor or turning yellow do not use the Keep Warm mode for the following Keeping a small amount of rice warm for long hours Keeping rice warm for more than 12...

Page 18: ...ns The START REHEAT light turns on and the Display shows the estimated time in minutes until cooking completes The Inner Cooking Pan may spin when loosening the rice Holding the Inner Cooking Pan whic...

Page 19: ...rice texture may be slightly harder Seasonings should be mixed with soup stock or water and then added to the rice After adjusting the amount of water stir thoroughly If the seasonings are added dire...

Page 20: ...cloth will keep it from spinning while reducing damage to the outside bottom of the pan Make sure that the KEEP WARM light is on and press the button Approx 7 min 9 min later Do not reheat for the fol...

Page 21: ...setting is selected SLOW COOK and the default cooking time will appear on the Display The cooking time may be changed from one minute to four hours by pressing the or button for Time Setting See RECI...

Page 22: ...e model has a cooking capacity of 1 8 L If you exceed these amounts the Outer Lid may open during cooking preventing the rice from cooking properly and the other ingredients from steaming properly Lev...

Page 23: ...CURRY WITH CHICKEN Use the button SLOW COOK Chicken thighs 500 g Potato 1 3 50 g White onion 1 4 50 g A Coconut cream thick 200 mL Massaman curry paste 40 g Peanuts 1 4 cup 30 g Coconut cream thin 200...

Page 24: ...amine sponges or sponges with a nylon surface Doing so may damage the surface causing discoloration scratches degradation in quality or corrosion Do not use a dishwasher or dish dryer Doing so may cau...

Page 25: ...Inner Cooking Pan has not deformed Rice may not have been cleaned sufficiently and too much bran may be left Did you loosen the rice after cooking was completed Loosen the rice immediately after cooki...

Page 26: ...h the Timer function The Timer function is not available in the QUICK and MIXED menu settings Is the current time set correctly The clock is displayed in 24 hours military time Please check and set it...

Page 27: ...the current time and the setting will not be changed IF THE FOLLOWING OCCUR Change the Keep Warm temperature When you are concerned about foul odors color changes or dryness in the rice Set the Inner...

Page 28: ...parts in stock ending after the termination of manufacturing of the applicable product as determined separately by Zojirushi This warranty is only valid within Thailand Warranty conditions Even during...

Reviews: