background image

Summary of Contents for HeatoN Select

Page 1: ......

Page 2: ......

Page 3: ...mouse3 Wireless User Manual ...

Page 4: ......

Page 5: ... evolved gaming gear co developed tested and approved by eSport legend HeatoN Serious performance with a sophisticated style that fits a new home of victory without compromise ZON Home of Victory Welcome Home ...

Page 6: ......

Page 7: ...nity to be there from the start helping bring a new standard in gaming gear design and performance to the world And most importantly bringing it to people like himself gamers who need to balance their passion for gaming with the realities of everyday life The clean stylish looks of ZON gaming gear were everything he wanted for himself and his home life But to get his seal of approval HeatoN Select...

Page 8: ...E N G L I S H S V E N S K A N O R S K ...

Page 9: ...1 13 25 ...

Page 10: ... incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes 5 The unit may get hot during use this is normal 6 The lifetime of the rechargeable battery is about 300 cycles Disconnect it from charging as soon as it is fully charged to avoid overcharging Overcharging will decrease the battery lifetime and may cause the battery to swell more quickly 7 Charge the ...

Page 11: ...lf generating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish How to avoid this Do not apply excessive force on the product do not hit or drop the product Do not charge the product if it is very warm to avoid charging a warm battery Do not cover the product Always inspect the product and stop using it if leakage strange odors color changes deformation or any unusual occurr...

Page 12: ...nly be performed by qualified personnel Improper repairs may place the user at serious risk This product is not a toy Never leave the equipment within reach of children and do not allow children to play with it Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur ...

Page 13: ... minimize the risk of interference a clear line of sight between the receiver and the product is a must If necessary use a USB A extension cable to be able to place the receiver on the desk If you are using more than one USB receiver make sure they are not located too close to each other as they might interfere each other s signals In this case a USB A extension cable might be necessary to be able...

Page 14: ...E N G L I S H 5 Product overview Front 1 2 3 4 5 6 7 8 Left Button Right Button Scroll Middle Button DPI Button DPI Button Charging Indicator Forward Button Back Button ...

Page 15: ...E N G L I S H 6 1 2 3 4 5 7 6 8 ...

Page 16: ...E N G L I S H 7 Product overview Bottom 9 10 On Off Switch Light Button ...

Page 17: ...E N G L I S H 8 10 9 ...

Page 18: ... Connect the USB C connector to the mouse and the USB A connector to your computer by the provided charging cable The mouse will automatically activate wired mode whether it is ON or OFF The light will flash in red if the battery is low Charge the mouse immediately During charging the charging indicator turns red Once fully charged the indicator turns green ...

Page 19: ...E N G L I S H 10 Change the light mode Press the light button on the bottom of the mouse to change the light mode totally 10 modes Press and hold the light button for 3 seconds to turn on off the light ...

Page 20: ...cceleration 50 g Polling rate Battery life Battery type Specifications 400 1200 3500 6000 10 000 20 000 DPI more options with software Up to 50 hours of gaming up to 18 hours with RGB light on 1000 Hz more options with software Li ion rechargeable battery 3 7V 800mAh ...

Page 21: ... length 180 cm Windows XP Win7 Win8 Win10 Win11 Mac OS X 10 4 or above Internet connection for optional software download Battery charging time About 5 hours to fully charge 15 minutes for 3 5 hours of gaming Lift off distance For more key features see www zon gg ...

Page 22: ... förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall 5 Enheten kan bli varm under användning detta är normalt 6 Det uppladdningsbara batteriets livslängd är cirka 300 cykler Koppla bort det från laddning så snart det är fulladdat för att undvika överladdning Överladdning förkortar batteriets livslängd och kan få batteriet att svälla snabbare 7 Ladda om batteriet var tredj...

Page 23: ...ir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka Hur man undviker detta Använd inte överdriven kraft på produkten slå eller tappa inte produkten Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri Täck inte över produkten Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage konstiga lukter färgförändringar deformation elle...

Page 24: ...av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker Produkten är inte en leksak Lämna aldrig utrustningen inom räckhåll för barn och låt inte barn leka med den Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå ...

Page 25: ...nska risken för störningar är det viktigt att USB mottagaren har fri sikt till produkten Om nödvändigt kan du använda en förlängningskabel USB A för att kunna placera mottagaren på skrivbordet Om du använder mer än en USB mottagare bör du undvika att placera dem för nära varandra då de kan störa varandras signaler Om nödvändigt kan du använda förlängningskablar USB A för att kunna hålla ett bra av...

Page 26: ...S V E N S K A 17 Produktöversikt Ovansida 1 2 3 4 5 6 7 8 Vänster knapp Höger knapp Scroll Mittknapp DPI DPI Laddningsindikator Framåt Bakåt ...

Page 27: ...S V E N S K A 18 1 2 3 4 5 7 6 8 ...

Page 28: ...S V E N S K A 19 Produktöversikt Undersida 9 10 På Av Belysning ...

Page 29: ...S V E N S K A 20 10 9 ...

Page 30: ... dator Anslut USB C kontakten till musen och USB A kontakten till din dator med den med följande laddningskabeln Musen aktiverar automatiskt trådbundet läge oavsett om den är PÅ eller AV Belysningen blinkar rött när batterinivån är låg Ladda musen omedelbart Under laddning lyser laddningsindikatorn röd När den är fulladdad lyser indikatorn grön ...

Page 31: ...E N S K A 22 Ändra belysningsläget Tryck på belysningsknappen undertill på musen för att ändra ljusläge totalt 10 lägen Tryck och håll in belysningsknappen i 3 sekunder för att slå på stänga av belysningen ...

Page 32: ...tterityp Specifikationer 400 1200 3500 6000 10 000 20 000 DPI fler alternativ med programvara Upp till 50 timmars spelande upp till 18 timmar med RGB belysning på 1000 Hz fler alternativ med programvara Li ion uppladdningsbart batteri 3 7V 800mAh Uppdater ingsfrekvens Batteriets livslängd ...

Page 33: ...längd 180 cm Windows XP Win7 Win8 Win10 Win11 Mac OS X 10 4 eller senare Internetanslutning för valfri nedladdning av programvara Batteriets laddningstid Cirka 5 timmar till fulladdat 15 minuter för 3 5 timmars spelande Lyftavstånd För fler funktioner se www zon gg ...

Page 34: ...astes eller brennes men kasseres i samsvar med lokale forskrifter for kjemisk avfall 5 Enheten vil bli varm under bruk dette er normalt 6 Levetiden til det oppladbare batteriet er omtrent 300 sykluser Koble den fra lading så snart den er fulladet for å unngå overlading Overlading vil redusere batteriets levetid og kan føre til at batteriet sveller raskere 7 Lad batteriet hver 3 måned hvis du ikke ...

Page 35: ...erende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke Slik unngår du dette Ikke bruk overdreven kraft på produktet ikke treff eller slipp produktet Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt for å unngå å lade et varmt batteri Ikke dekk til produktet Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje merkelige lukter fargeendringer deformasjoner eller uvanlig...

Page 36: ...kun utføres av kvalifisert personell Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare Dette produktet er ikke et leketøy La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret ...

Page 37: ...kke i en USB hub For å minske sjansen for forstyrrelser er det viktig at USB mottakeren har fri sikt til headsettet Om nødvendig kan du bruke en forlengningskabel med USB A for å kunne plassere mottakeren på skrivebordet Hvis du bruker mer enn én mottaker bør du unngå å plassere dem for nærme hverandre da de kan forstyrre hverandres signaler Om nødvendig kan du bruke en forlengningskabel med USB A...

Page 38: ...N O R S K 29 Produktoversikt Front 1 2 3 4 5 6 7 8 Venstre Knapp Høyre Knapp Rulle Midtknapp DPI Knapp DPI Knapp Ladeindikator Fremover knapp Tilbake Knapp ...

Page 39: ...N O R S K 30 1 2 3 4 5 7 6 8 ...

Page 40: ...N O R S K 31 Produktoversikt Bunn 9 10 På Av Bryter Lysknapp ...

Page 41: ...N O R S K 32 10 9 ...

Page 42: ...t på datamaskinen Koble USB C kontakten til musen og USB A kontakten til datamaskinen med den medfølgende ladekabelen Musen vil automatisk aktivere kablet modus enten den er PÅ eller AV Lyset vil blinke rødt hvis batteriet er lavt Lad musen umiddelbart Under lading blir ladeindikatoren rød Når den er fulladet blir indikatoren grønn ...

Page 43: ...N O R S K 34 Endre lysmodus Trykk på lysknappen nederst på musen for å endre lysmodus totalt 10 moduser Trykk lenge på lysknappen i 3 sekunder for å slå på av lyset ...

Page 44: ... g Batterilevetid Batteritype Spesifikasjoner 400 1200 3500 6000 10 000 20 000 DPI flere alternativer med programvare Opptil 50 timer med spilling opptil 18 timer med belysning på 1000 Hz flere alternativer med programvare Li ion oppladbart batteri 3 7V 800mAh Avstemn ingsfrekvens ...

Page 45: ...engde 180 cm Windows XP Win7 Win8 Win10 Win11 Mac OS X 10 4 eller nyere Internett tilkobling for valgfri programvarenedlasting Batteriladetid Omtrent 5 timer for full lading 15 minutter for 3 5 timers spilling Løft avstand For flere nøkkelfunksjoner see www zon gg ...

Page 46: ......

Page 47: ......

Page 48: ...www zon gg NetOnNet AB Företagsgatan 69 504 64 Borås Sweden V3 ...

Reviews: