background image

Summary of Contents for 1025207

Page 1: ......

Page 2: ......

Page 3: ...keyboard3 Wireless User Manual ...

Page 4: ......

Page 5: ... evolved gaming gear co developed tested and approved by eSport legend HeatoN Serious performance with a sophisticated style that fits a new home of victory without compromise ZON Home of Victory Welcome Home ...

Page 6: ......

Page 7: ...nity to be there from the start helping bring a new standard in gaming gear design and performance to the world And most importantly bringing it to people like himself gamers who need to balance their passion for gaming with the realities of everyday life The clean stylish looks of ZON gaming gear were everything he wanted for himself and his home life But to get his seal of approval HeatoN Select...

Page 8: ...E N G L I S H S V E N S K A N O R S K ...

Page 9: ...1 13 25 ...

Page 10: ...our local regulations concerning chemical wastes 4 The unit may get hot during use this is normal 5 The lifetime of the rechargeable battery is about 300 cycles Disconnect it from charging as soon as it is fully charged to avoid overcharging Overcharging will decrease the battery lifetime and may cause the battery to swell more quickly 6 Charge the battery every 3rd month if you do not use the pro...

Page 11: ...lf generating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish How to avoid this Do not apply excessive force on the product do not hit or drop the product Do not charge the product if it is very warm to avoid charging a warm battery Do not cover the product Always inspect the product and stop using it if leakage strange odors color changes deformation or any unusual occurr...

Page 12: ...nly be performed by qualified personnel Improper repairs may place the user at serious risk This product is not a toy Never leave the equipment within reach of children and do not allow children to play with it Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur ...

Page 13: ... minimize the risk of interference a clear line of sight between the receiver and the product is a must If necessary use a USB A extension cable to be able to place the receiver on the desk If you are using more than one USB receiver make sure they are not located too close to each other as they might interfere each other s signals In this case a USB A extension cable might be necessary to be able...

Page 14: ... Product overview Caps lock indicator Num lock Mode indicator Charging indicator OFF Wired mode 2 4G wireless mode Bluetooth mode Win Mac system switch 2 4G receiver Mode switch 3 4 1 5 Charging port Wired connector 2 ...

Page 15: ...E N G L I S H 6 3 1 2 4 5 ...

Page 16: ...y Fn F4 Return desktop Fn F5 Media player Fn F6 Play pause Fn F7 Previous track Fn F8 Next track Fn F9 Mute Fn F10 Volume Fn F11 Volume Fn F12 Language switch Fn Monochromatic light switching Fn Q Bluetooth channel 1 in BT mode Fn W Bluetooth channel 2 in BT mode Fn E Bluetooth channel 3 in BT mode Fn Ins Switch the RGB light mode Fn Del RGB light on off ...

Page 17: ... brightness Fn Decrease RGB light brightness Fn Decrease RGB light frequency Fn Increased RGB light frequency Fn Lock key Mac keys Press to disable F1 F12 function and enable media function Press again to switch back These keys work as Mac keys in Mac mode ...

Page 18: ...kly flash in red if the battery is low Charge the keyboard immediately 2 During charging the charging indicator will light steadily in red Once fully charged the indicator light steadily in green Push the Win Mac system switch to the desired system Note The default system is Windows ...

Page 19: ...he provided charging cable 2 Turn the mode switch to wired The keyboard will automatically activate wired mode when the mode switch is in wired or off position 1 Take out the receiver and connect it to a USB port on your computer 2 Turn the mode switch to 2 4G mode the M indicator flashes twice and then goes off the connection is successful ...

Page 20: ...he related indicator light will flash quickly and then enter Bluetooth pairing mode Note The keyboard can pair up to three computers at the same time by these three BT channels 3 Turn on Bluetooth in your computer or other device search and select keyboard3 and start Bluetooth pairing 4 When pairing is successful the related indicator light will stop flashing 5 The keyboard will automatically pair...

Page 21: ...y life Battery type Battery charging time About 10 hours Cable length 175 cm Specifications Up to 350 hours about 12 hours with RGB light on Li polymer rechargeable battery 3 7V 4200mAh Windows XP Win7 Win8 Win10 Win11 Mac OS X 10 4 or above Internet connection for optional software download For more key features see www zon gg ...

Page 22: ...het med lokala bestämmelser om kemiskt avfall 4 Enheten kan bli varm under användning detta är normalt 5 Det uppladdningsbara batteriets livslängd är cirka 300 cykler Koppla bort det från laddning så snart det är fulladdat för att undvika överladdning Överladdning förkortar batteriets livslängd och kan få batteriet att svälla snabbare 6 Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer att anv...

Page 23: ...ande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka Hur man undviker detta Använd inte överdriven kraft på produkten slå eller tappa inte produkten Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri Täck inte över produkten Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage konstiga lukter färgförändringar deformation eller ovanliga händels...

Page 24: ...r endast utföras av kvalificerad personal Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker Produkten är inte en leksak Lämna aldrig utrustningen inom räckhåll för barn och låt inte barn leka med den Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå ...

Page 25: ...nska risken för störningar är det viktigt att USB mottagaren har fri sikt till produkten Om nödvändigt kan du använda en förlängningskabel USB A för att kunna placera mottagaren på skrivbordet Om du använder mer än en USB mottagare bör du undvika att placera dem för nära varandra då de kan störa varandras signaler Om nödvändigt kan du använda förlängningskablar USB A för att kunna hålla ett bra av...

Page 26: ...S K A Produktöversikt Caps lock indikator Num lock lägesindikator Laddningsindikator AV Trådbundet läge 2 4G trådlöst läge Bluetooth läge Win Mac system 2 4G mottagare Läge 3 4 1 5 Laddningsport Kabelanslutning 2 ...

Page 27: ...18 S V E N S K A 3 1 2 4 5 ...

Page 28: ... Flerskärmsvisning Fn F4 Återgå till skrivbordet Fn F5 Mediaspelare Fn F6 Spela upp pausa Fn F7 Föregående spår Fn F8 Nästa spår Fn F9 Tyst Fn F10 Volym Fn F11 Volym Fn F12 Byt språk Fn Monokromatisk ljusväxling Fn Q Bluetooth kanal 1 i BT läge Fn W Bluetooth kanal 2 i BT läge Fn E Bluetooth kanal 3 i BT läge Fn Ins Byt RGB läge Fn Del RGB belysning på av ...

Page 29: ...n Minska RGB belysningens ljusstyrka Fn Minska RGB belysningsfrekvens Fn Öka RGB belysningsfrekvens Fn Lock Mac tangenter Tryck för att inaktivera F1 F12 funktionerna och aktivera mediafunktionerna Tryck igen för att återgå Dessa tangenter fungerar som Mac tangenter i Mac läge ...

Page 30: ...nkar snabbt i rött när batterinivån är låg Ladda tangentbordet omedelbart 2 Under laddningen lyser laddningsindikatorn fast i rött När den är fulladdad kommer indikatorn att lysa fast i grönt Tryck Win Mac switchen till önskat system Obs Standardsystemet är Windows ...

Page 31: ...n medföljande laddningskabeln 2 Sätt switchen till trådbundet läge Tangentbordet kommer automatiskt aktivera trådbundet läge när switchen är i trådbundet eller off läge 1 Ta ut mottagaren och anslut den till en USB port på din dator 2 Vrid switchen till 2 4G läge M indikatorn blinkar två gånger och slocknar sedan anslutningen lyckades ...

Page 32: ... mellan olika Bluetooth kanaler BT1 BT2 BT3 Motsvarande indikatorlampa blinkar snabbt och går sedan in i Bluetooth parkopplingsläge Obs Tangentbordet kan parkopplas ihop med tre datorer samtidigt via dessa tre BT kanaler 3 Slå på Bluetooth på din dator eller annan enhet sök och välj keybord3 och starta Bluetooth parkoppling 4 När parkopplingen är klar slutar indikatorlampan att blinka ...

Page 33: ...d Batterityp Laddningstid Ca 10 timmar Kabellängd 175 cm Specifikationer Upp till 350 timmar cirka 12 timmar med RGB ljus på Li polymer uppladdnings bart batteri 3 7V 4200mAh Windows XP Win7 Win8 Win10 Win11 Mac OS X 10 4 eller senare Internetanslutning för valfri nedladdning av programvara För fler funktioner se www zon gg ...

Page 34: ...svar med lokale forskrifter for kjemisk avfall 4 Enheten vil bli varm under bruk dette er normalt 5 Levetiden til det oppladbare batteriet er omtrent 300 sykluser Koble den fra lading så snart den er fulladet for å unngå overlading Overlading vil redusere batteriets levetid og kan føre til at batteriet sveller raskere 6 Lad batteriet hver 3 måned hvis du ikke bruker produktet over lengre tid Dette...

Page 35: ...erende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke Slik unngår du dette Ikke bruk overdreven kraft på produktet ikke treff eller slipp produktet Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt for å unngå å lade et varmt batteri Ikke dekk til produktet Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje merkelige lukter fargeendringer deformasjoner eller uvanlig...

Page 36: ...kun utføres av kvalifisert personell Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare Dette produktet er ikke et leketøy La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret ...

Page 37: ...kke i en USB hub For å minske sjansen for forstyrrelser er det viktig at USB mottakeren har fri sikt til headsettet Om nødvendig kan du bruke en forlengningskabel med USB A for å kunne plassere mottakeren på skrivebordet Hvis du bruker mer enn én mottaker bør du unngå å plassere dem for nærme hverandre da de kan forstyrre hverandres signaler Om nødvendig kan du bruke en forlengningskabel med USB A...

Page 38: ...S K Produktoversikt Caps Lock indikator Num Lock Mode indikator Ladeindikator AV Kablet modus 2 4G trådløs mo dus Bluetooth modus Win Mac systembryter 2 4G mottaker Modusbryter 3 4 1 5 Ladeport Kablet kontakt 2 ...

Page 39: ...30 N O R S K 3 1 2 4 5 ...

Page 40: ...3 Multiskjermvisning Fn F4 Returner skrivebordet Fn F5 Mediespiller Fn F6 Spill av pause Fn F7 Forrige spor Fn F8 Neste spor Fn F9 Demp Fn F10 Volum Fn F11 Volum Fn F12 Språkbytte Fn Monokromatisk lysveksling Fn Q Bluetooth kanal 1 i BT modus Fn W Bluetooth kanal 2 i BT modus Fn E Bluetooth kanal 3 i BT modus Fn Ins Bytt RGB lysmodus Fn Del RGB lys på av ...

Page 41: ... lysstyrken for RGB lys Fn Reduser lysstyrken for RGB lys Fn Reduser RGB lysfrekvensen Fn Øk RGB lysfrekvensen Trykk for å deaktivere F1 F12 funksjonen og aktivere mediefunksjonen Trykk igjen for å bytte tilbake Disse tastene fungerer som Mac nøkler i Mac modus ...

Page 42: ... vil raskt blinke rødt hvis batteriet er lavt Lad tastaturet umiddelbart 2 Under lading vil ladeindikatoren lyse konstant rødt Når den er fulladet lyser indikatoren konstant grønt Skyv Win Mac systembryteren til ønsket system Merk Standardsystemet er Windows ...

Page 43: ...n medfølgende ladekabelen 2 Vri modusbryteren til kablet Tastaturet vil automatisk aktivere kablet modus når modusbryteren er i kablet eller AV posisjon 1 Ta ut mottakeren og koble den til en USB port på datamaskinen 2 Vri modusbryteren til 2 4G modus M indikatoren blinker to ganger og slukker deretter tilkoblingen er vellykket ...

Page 44: ...tilhørende indikatorlampen blinker raskt og går deretter inn i Bluetooth paringsmodus Merk Tastaturet kan pares til tre datamaskiner samtidig med disse tre BT kanalene 3 Slå på Bluetooth på datamaskinen eller annen enhet søk og velg keyboard3 og start Bluetooth paring 4 Når sammenkoblingen er vellykket vil den tilhørende indikatorlampen slutte å blinke 5 Tastaturet vil automatisk pares til den tid...

Page 45: ...ilevetid Batteritype Batteriladetid Ca 10 timer Kabel lengde 175 cm Spesifikasjoner Opptil 350 timer ca 12 timer med RGB lys på Li polymer oppladbart batteri 3 7V 4200mAh Windows XP Win7 Win8 Win10 Win11 Mac OS X 10 4 eller nyere Internett tilkobling for valgfri programvarenedlasting For flere nøkkelfunksjoner see www zon gg ...

Page 46: ......

Page 47: ......

Page 48: ...www zon gg NetOnNet AB Företagsgatan 69 504 64 Borås Sweden V3 ...

Reviews: